image banner
PhongGDDongPhu
22. Giải thể hoạt động trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn. Mã số hồ sơ: T-BPC-257560-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan (phòng Nội vụ, phòng Văn hoá – Thông tin, Hội khuyến học cấp huyện) và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.         

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng cho phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục & Đào tạo gửi quyết định cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b)  Cách thức thực hiện:

   Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản thanh tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng của Phòng Gíao dục & Đào tạo;

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể trung tâm học tập cộng đồng;

 + Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay nợ và các vấn đề khác có liên quan;

 + Các văn bản xác nhận và Quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng đồng do Ủy ban nhân dân huyện, thị ký.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện  thủ tục hành chính :

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý

Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị