image banner
PhongGDDongPhu
24. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Mã số hồ sơ: T-BPC-257616-TT

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã, thị trấn lập biên bản, hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường, nhà trẻ Tư thục nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 2:  Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ xét thấy đủ điều kiện, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.xem xét, ra quyết định.

- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải thể. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư nhà trường, nhà trẻ Tư thục

Trường hợp chưa quyết định giải thể hoặc chưa cho phép giải thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn xin giải thể nhà trường, nhà trẻ.

+ Đề án giải thể nhà trường, nhà trẻ.

 + Biên bản của UBND xã lập tại nhà trường, nhà trẻ tư thục bị vi phạm nghiêm trọng;

 + Tờ trình giải thể và dự thảo Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ Tư thục;

 + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo:  10 ngày.

+ UBND cấp huyện.:   05 ngày.

* Lưu ý:  Thời gian trả hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ trong vòng 05 ngày.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân, dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

- Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tại Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị