image banner
PhongGDDongPhu
26. Giải thể trường trung học cơ sở. Mã số hồ sơ: T-BPC-257618-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy bản nhân dân cấp xã, thị trấn lập biên bản, kèm hồ sơ đề nghị giải thể trường trung học cơ sở  đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 2: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành quyết định giải thể trường  trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định giải thể  trường  trung học cơ sở và gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Trường hợp chưa quyết định giải thể hoặc chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b)  Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:            

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đề án giải thể;

+ Đơn đề nghị giải thể của trường THCS;

+ Biên bản của UBND xã lập đối với trường THCS bị vi phạm nghiêm trọng;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS)

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó:

+ Phòng GD&ĐT: 10 ngày

  + UBND cấp huyện: 10 ngày

e)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Phòng nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

f)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

h)  Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; 

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

- Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ Tư thục

i)   Phí, lệ phí: Không

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú

Chịu trách nhiệm: ông Hoàng Thanh Sỹ - Trưởng phòng

Địa chỉ: khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.832.014

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị